Sabtu, 21 Agustus 2010

rukun dan wktu sholat

Rukun Solat

Arkaanushsholaati Sab'ata 'Asyaro : Al-Awwalu Anniyyatu , Ats-Tsaani Takbiirotul Ihroomi , Ats-Tsaalitsu Al-Qiyaamu 'Alal Qoodiri , Ar-Roobi'u Qirooatul Faatihati , Al-Khoomisu Ar-Rukuu'u , As-Saadisu Aththuma'niinatu Fiihi , As-Saabi'u Al-'Itidaalu , Ats-Tsaaminu Aththuma'niinatu Fiihi , At-Taasi'u Assujuudu Marrotaini , Al-'Aasyiru Aththuma'niinatu Fiihi , Al-Haadi 'Asyaro Aljuluusu Bainassajadataini ,
Ats-Tsaani 'Asyaro Aththuma'niinatu Fiihi Ats-Tsaalitsu 'Asyaro Attasyahhudul Akhiiru , Ar-Roobi'u 'Asyaro Alqu'uudu Fiihi , Al-Khoomisu 'Asyaro Ashsholaatu 'Alannabiyyi Shollallaahu 'Alaihi Wasallama Fiihi , As-Saadisu 'Asyaro Assalaamu , As-Saabi'u 'Asyaro Attartiibu .

Rukun-rukun Sholat yaitu 17 : Yang pertama niat , yg kedua takbirotul ihrom , yg ketiga berdiri atas orang yg mampu , yg keempat membaca Fatihah , yg kelima ruku' , yg keenam tuma'ninah di dalam ruku' , yg ketujuh i'tidal , yg kedelapan tuma'ninah di dalam i'tidal , yg kesembilan sujud 2 kali , yg kesepuluh tuma'ninah di dalam sujud , yg kesebelas duduk antara 2 sujud , yg kedua belas tuma'ninah di dalam duduk antara 2 sujud , yg ketiga belas tasyahhud akhir , yg keempat belas duduk di dalam tasyahhud akhir , yg kelima belas sholawat atas Nabi SAW , yg keenam belas salam , yg ketujuh belas tertib .Anniyyatu Tsalaatsu Darojaatin , In Kaanatishsolaatu Fardhon Wajaba Qoshdul Fi'li Watta'yiinu Wal Fardhiyyatu , Wain Kaanat Naafilatan Muaqqotatan Aw Dzata Sababin Wajaba Qoshdul Fi'li Watta'yiinu , Wain Kaanat Naafilatan Muthlaqon Wajaba Qoshdul Fi'li Faqoth .

Niat itu 3 derajat , jika adalah sholat itu fardhu maka wajib Qoshdu Fi'il dan Ta'yin dan Fardhiyyah , dan jika adalah sholat itu sunah yg ditentukan waktunya atau memiliki sebab maka wajib Qoshdu Fi'il dan Ta'yin , dan jika adalah sholat itu sunah mutlak maka wajib Qoshdu Fi'il saja .Al-Fi'lu Usholli , Watta'yiinu Zhuhron Aw 'Ashron , Wal Fardhiyyatu Fardhon .

Al-'Fi'lu yaitu kalimat Usholli , dan Ta'yin yaitu kalimat Zhuhur atau 'Ashar , dan Fardhiyyah yaitu kalimat Fardhon .Syuruuthu Takbiirotil Ihroomi Sittata 'Asyaro : An Taqo'a Haalatal Qiyaami Fil Fardhi , Wa An Takuuna Bil 'Arobiyyati , Wa An Takuuna Bilafzhil Jalaalati Wabilafzhi Akbaru , Wattartiibu Bainallafzhoini , Wa An Laa Yamudda Hamzatal Jalaalati , Wa 'Adamu Maddi Baa-i Akbaru , Wa An Laa Yusyaddidal Baa-a , Wa An Laa Yaziida Waawan Saakinatan Aw Mutaharrikatan Bainal Kalimataini , Wa An Laa Yaziida Waawan Qoblal Jalaalati ,
Wa An Laa Yaqifa Baina Kalimataittakbiiri Waqfatan Thowiilatan Walaa Qoshiirotan , Wa An Yusmi'a Nafsahu Jamii'a Huruufiha Wadukhuulul Waqti Fil Muwaqqoti Wa Iiqoo'uhaa Haalal Istiqbaali , Wa An Laa Yukhilla Biharfin Min Huruufihaa , Wata'khiiru Takbiirotil Ma'muumi 'An Takbiirotil Imaami .

Syarat-syarat takbirotul ihrom yaitu 16 : bahwa jatuhnya takbirotul ihrom pada ketika berdiri pada fardhu , dan bahwa takbirotul ihrom itu dengan bahasa Arab , dan bahwa takbirotul ihrom itu dengan lafaz Allah dan lafaz Akbar , dan tertib antara 2 lafaz , dan bahwa tidak memanjangkan huruf hamzah lafaz Allah , dan tidak memanjangkan huruf ba pada lafaz Akbar , dan bahwa tidak mentasydidkan huruf ba , dan bahwa tidak menambah huruf wawu yg mati atau yg berharokat antara2 kalimat , dan bahwa tidak menambah huruf wawu sebelum lafaz Allah , dan bahwa tidak berhenti antara 2 kalimat takbir dengan berhenti yg panjang , dan tidak pula yg pendek , dan bahwa ia mempedengarkan dirinya akan seluruh huruf-huruf Allahu Akbar , dan masuk waktu pada sholat yg ditentukan waktunya , dan menjatuhkan takbirotul ihrom ketika menghadap kiblat , dan bahwa mencampur dengan satu huruf daripada huruf-huruf takbir , mengakhirkan takbir ma'mum daripada takbir imam .Syuruuthul Faatihati 'Asyarotun : Attartiibu , Wal-Muwaalatu , Wamuroo'atu Huruufihaa , Wamuroo'atu Tasydiidaatihaa , Wa An Laa Yaskuta Saktatan Thowiilatan Walaa Qoshiirotan Yaqshidu Bihaa Qoth'al Qirooati , Wa'adamullahnil Mukhilla Bilma'naa , Wa An Takuuna Haalatal Qiyaami Fil Fardhi , Wa An Yusmi'a Nafsahul Qirooata , Wa An Laa Yatakhollalahaa Dzikrun Ajnabiyyun .

Syarat-syarat Fatihah yaitu 10 : Tertib , dan berturut-turut , dan memelihara segala hurufnya , dan memelihara segala tasydidnya , dan bahwa jangan ia (orang yg sholat) diam dengan diam yg panjang dan tidak pula yg pendek yg ia bermaksud dengannya memutuskan bacaan , dan tiada salah bacaan yg dengan merusakkan makna , dan bahwa dibaca Fatihah itu ketika berdiri , pada sholat Fardhu ,
dan bahwa ia memperdengarkan dirinya akan bacaan , dan bahwa tidak menyelangi akan Fatihah oleh dzikir yg lain .Tasydiidaatul Faatihati Arba'a 'Asyarota : Bismillaahi Fauqollaami , Robbal 'Aalamiina Fauqol Baa-i , Arrohmaani Fauqorroo-i , Arrohiimi Fauqorroo-i , Maaliki Yaumiddiini Fauqoddaali , Iyyaaka Na'budu Fauqol Yaa-i , Waiyyaaka Nasta'iinu Fauqol Yaa-i , Ihdinashshiroothol Mustaqiima Fauqoshsoodi , Shirootolladziina Fauqollaami , An'amta 'Alaihim Ghoyril Maghdhuubi 'Alaihim Waladhdhoolliina Fauqodhdhoodi Wallaami .

Segala tasydid Fatihah yaitu 14 : Lafazh Bismillah diatas huruf Lam , Lafazh Robbal 'Aalamiina diatas huruf Ba , Lafazh Arrohmaani diatas huruf Ro , Lafazh Arrohiimi diatas huruf Ro , Lafazh Maaliki Yaumiddini diatas huruf Dal , Lafazh Iyyaaka Na'budu diatas huruf Ya , Lafazh Waiyyaaka Nasta'iinu diatas huruf Ya , Lafazh Ihdinashshiroothol Mustaqiima diatas huruf Shod , Lafazh Shirootholladziina diatas huruf Lam
Lafazh An'amta 'Alaihim Ghoyril Maghdhuubi 'Alaihim Waladhdhoolliina diatas huruf Dhod dan huruf Lam .Yusannu Rof'ul Yadaini Fii Arba'ati Mawaadhi'a : 'Inda Takbiirotil Ihroomi , Wa'indarrukuu'i , Wa'indal I'tidaali , Wa'indal Qiyaami Minattasyahhudil Awwali


Disunahkan mengangkat tangan pada 4 tempat yaitu : Ketika Takbirotul Ihrom , dan ketika Ruku' , dan ketika I'tidal , dan ketika bangun dari Tasyahhud yg pertama .Syuruuthussujuudi Sab'atun : An Yasjuda 'Alaa Sab'ati A'dhooin , Wa An Takuuna Jabhatuhu Maksyuufatan , Wattahaamulu Biro'sihi , Wa 'Adamul Huwiyyi Lighoyrihi , Wa An Laa Yasjuda 'Alaa Syain Yataharroku Biharokatihi , Wartifaa'u Asaafilihi 'Alaa A'aaliihi , Waththuma'niinatu Fiihi , Wa An Yaquula Fii Sujuudihi " Subhaana Robbiyal A'laa Wabihamdihi " (Tsalaatsa Marrootin) .

Syarat-syarat sujud yaitu 7 : Bahwa ia sujud atas 7 anggota , dan bahwa dahinya itu terbuka , dan memberatkan sedikit dengan kepalanya , dan tidak turun sujud karena lainnya , dan bahwa ia tidak sujud diatas sesuatu yg bergerak dengan geraknya , dan mengangkat anggota bawahnya atas anggota atasnya , dan tuma'ninah pada ketika sujud , dan sunah bahwa ia berkata pada sujudnya " Subhaana Robbiyal A'laa Wabihamdihi " (3 kali) .( Khootimatun ) A'Dhooussujuudi Sab'atun : Al-Jabhatu , Wabuthuunul Kaffaini , Warrukbataini , Wabuthuunul Ashoobi'irrijlaini .

( Penutup ) Anggota-anggota sujud yaitu 7 : Dahi , dan perut 2 telapak tangan , dan 2 dengkul , dan perut jari-jari 2 kaki .Tasydiidaatuttasyahhudi Ihdaa Wa'isyruuna Khomsun Fii Akmalihi Wasittata 'Asyaro Fii Aqollihi . Attahiyyaatu 'Alattaa-i Walyaa-i , Walmubaarokatushsholawaatu 'Alashshoodi , Ath-Thoyyibaatu 'Alaththoo-i walyaa-i , Lillaahi 'Alaa Laamil Jalaalati , Assalaamu 'Alassiini , 'Alaika Ayyuhannabiyyu 'Alalyaa-i Wannuuni Walyaa-i , Warohmatullaahi 'Alaa Laamil Jalaalati , Wabarokaatuhu Assalaamu 'Alassiini , 'Alainaa Wa'alaa 'Ibaadillaahi
'Alaa Laamil Jalaalati , Ash-Shoolihiina 'Alashshoodi , Asyhadu An Laa Ilaaha Illallaahu 'Alaa Lam Alif Walaamil Jalaalati , Wa Asyhadu Anna 'Alannuuni , Muhammadarrosuulullaahi 'Alaa Mimi Muhammadin Wa 'Alarroo-i Wa 'Alaa Laamil Jalaalati .

Segala Tasydidnya Tasyahhud yaitu 21 , 5 pada yg paling sempurna dan 16 pada yg paling sedikitnya . Attahiyyatu diatas huruf Ta dan Ya , dan Mubaarkatushsholawaatu diatas huruf Shod , Ath-Thoyyibaatu diatas huruf Tho dan Ya , Lillaahi diatas huruf Lam Jalalah , Assalaamu diatas huruf Sin , 'Alaika Ayyuhannabiyyu diatas huruf Ya dan Nun dan Ya , Warohmatullaahi diatas huruf Lam Jalalah , Wabarokatuhu Assalaamu diatas huruf Sin ,
'Alainaa Wa'alaa 'Ibaadillaahi diatas huruf Lam Jalalah , Ash-Shoolihiina diatas huruf Shod , Asyhadu An Laa Ilaaha Illallaahu diatas huruf Lam Alif dan Lam Jalalah , Wa Asyhadu Anna diatas huruf Nun , Muhammadarrosuulullaahi diatas huruf Mim Muhammad dan diatas huruf Ro dan diatas huruf Lam jalalah .Tasydiidaatu Aqollishsolaati 'Alannabiyyi Shollallaahu 'Alaihi wasallama Tsalaatsun : Allaahumma 'Alallaami Wal Miimi , Sholli 'Alallaami , 'Alaa Muhammadin 'Alal Miimi

Segala tasydid sekurang-kurangnya sholawat atas Nabi SAW yaitu 3 : Lafazh Allaahumma diatas Huruf Lam dan Huruf Mim , Lafazh Sholli diatas Huruf Lam , Lafazh 'Ala Muhammadin diatas Huruf MimAqollussalaami Assalaamu'alaikum . Tasydiidussalaami 'Alassiini

Sekurang-kurangnya salam yaitu Assalaamu'alaikum . Tasydidnya salam yaitu diatas Huruf Sin .Awqootushsholaati Khomsun : Awwalu Waqtizhzhuhri Zawaalusysyamsi Wa Aakhiruhu Mashiiru Zhilli Kulli Syaiin Mitslahu Ghoyro Zhillil Istiwaa-i , Wa Awwalu Waqtil 'Ashri Idzaa Shooro Zhillu Kulli Syaiin Mitslahu Wazaada Qoliilan Wa Aakhiruhu Ghuruubusysyamsi , Wa Awwalu Waqtil Maghribi Ghuruubusysyamsi Wa Aakhiruhu Ghuruubusysyafaqil Ahmari , Wa Awwalu Waqtil 'Isyaa-i Ghuruubusysyafaqil Ahmari Wa Aakhiruhu Thuluu'ul Fajrishsoodiqi , Wa Awwalu Waqtishshubhi Thuluu'ul Fajrishshoodiqi Wa Aakhiruhu Thuluu'usysyamsi.

Waktu-waktu Sholat yaitu 5 : Awal waktu Zhuhur yaitu gelincirnya matahari dan akhirnya kembali bayang-banyang tiap-tiap sesuatu akan misalnya selain bayang-bayang istiwa , dan awal waktu Ashar yaitu apabila jadi bayang-bayang tiap-tiap sesuatu akan misalnya dan bertambah sedikit dan akhirnya terbenam matahari , dan awal waktu Maghrib yaitu terbenam matahari dan akhirnya terbenam syafaq merah , dan awal waktu 'Isya yaitu terbenam syafaq merah
dan akhirnya terbit fajar shodiq , dan awal waktu Shubuh yaitu terbit fajar shodiq dan akhirnya terbit matahari .Al-Asyfaaqu Tsalaatsatun : Ahmaru , Wa Ashfaru , Wa Abyadhu . Al-Ahmaru Maghribun Wal-Ashfaru Wal-Abyadhu 'Isyaa-un . Wa YUndabu Ta'khiiru Sholaatil 'Isyaa-i Ilaa An Yaghiibasysyafaqul Ashfaru Wal Abyadhu .


Syafaq-syafaq atau mega-mega yaitu 3 : Merah , dan Kuning dan Putih . Mega Merah yaitu Maghrib dan Mega Kuning dan Mega Putih yaitu 'Isya .
Dan disunahkan menta'khirkan Sholat 'Isya hingga hilang Syafaq atau Mega Kuning dan Mega Putih .Al-Asyfaaqu Tsalaatsatun : Ahmaru , Wa Ashfaru , Wa Abyadhu . Al-Ahmaru Maghribun Wal-Ashfaru Wal-Abyadhu 'Isyaa-un . Wa YUndabu Ta'khiiru Sholaatil 'Isyaa-i Ilaa An Yaghiibasysyafaqul Ashfaru Wal Abyadhu .

Syafaq-syafaq atau mega-mega yaitu 3 : Merah , dan Kuning dan Putih . Mega Merah yaitu Maghrib dan Mega Kuning dan Mega Putih yaitu 'Isya . Dan disunahkan menta'khirkan Sholat 'Isya hingga hilang Syafaq atau Mega Kuning dan Mega Putih .Tahrumushsolaatu Allatii Laisa Lahaa Sababun Mutaqoddimun Walaa Muqoorinun Fii Khomsati Awqootin : 'Inda Thuluu'isysyamsi Hattaa Tartafi'a Qodro Rumhin , Wa'indal Istiwaa'i Fii Ghoyri Yaumil Jumu'ati Hattaa Tazuula , Wa'indal Ishfiroori Hattaa Taghruba , Waba'da Sholaatishshubhi Hattaa Tathlu'asysyamsu , Waba'da Sholaatil 'Ashri Hattaa Taghruba .

Haram sholat yang tidak ada baginya sebab yang terdahulu dan tidak juga bersamaan pada 5 waktu : Ketika terbit matahari sehingga naik sekedar satu tombak , dan ketika Istiwa pada selain hari Jum'at hingga tergelincir matahari , dan ketika Ishfiror hingga terbenam , dan setelah Sholat Shubuh hingga terbit matahari , dan setelah Sholat 'Ashar hingga terbenam matahari .Saktaatushsolaati Sittun : Baina Takbiirotil Ihroomi Wadu'aa-il Iftitaahi, Wabaina Du'aa-il Iftitaahi Watta'awwudzi , Wabainatta'awwudzi Wal Faatihati , Wabaina Aakhiril Faatihati Wa Aamiina , Wabaina Aamiina Wassuuroti , Wabainassuuroti Warrukuu'i .

Tempat diamnya sholat yaitu 6 : Antara Takbirotul Ihrom dan Do'a Iftitah , dan antara Do'a Iftitah dan bacaan Ta'awwudz , dan antara bacaan Ta'awwudz dan Fatihah , dan antara akhir Fatihah dan bacaan Amin , dan antara bacaan Amin dan Surat pendek , dan antara Surat pendek dan ruku' .Al-Arkaanu Allatii Tulzamu Fiihaththuma'niinatu Arba'atun : Arrukuu'u , Wali'tidaalu , Wassujuudu , Waljuluusu Bainassajdataini .

Rukun-rukun sholat yang wajib padanya Tuma'ninah yaitu 4 : Ruku , dan I'tidal , dan Sujud , dan duduk diantara dua sujud .

Ath-Thuma'niinatu Hiya Sukuunun Ba'da Harkatin Bihaitsu Yastaqirru Kullu 'Udhwin Mahallahu Biqodri Subhaanalloohi .

Tuma'ninah yaitu diam setelah bergerak dengan sekira-kira diam tetap seluruh anggota pada tempatnya dengan sekedar bacaan Subhanalloh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar